Lektorství

Akreditované programy

 

sociálně právní ochrana dětí – úvod, role OSPOD (akreditace MPSV)

A2018/0673-SP
6
Kurz je zaměřen na sociálně právní ochranu dětí v systému veřejnoprávní ochrany dětí. Účastníky seznamuje s vymezením sociálně právní ochrany dětí v současném právním systému veřejnoprávní ochrany dětí, rolí orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a jeho zasazením do rámce mezinárodních právních předpisů. Účastníci jsou v rámci kurzu seznámeni s vymezením pojmu ohroženého dítěte, se základními metodami práce OSPOD, právy a povinnostmi OSPOD, možnými nástroji a spoluprácí OSPOD s dalšími subjekty podílející se na péči o ohrožené děti. Kurz se zároveň zaměřuje na problematiku náhradní rodinné péče, specifik trestního řízení u nezletilých a mladistvých. Kurz je obsahově doplněn o konkrétní kazuistiky vedení případů v rámci výkonu SPOD se zaměřením na proces vedení jednotlivého případu a představení základních postupů při výkonu SPOD. Pozornost je věnována oblasti rodičovské odpovědnosti a mladistvým s jejich postupným nabýváním vlastní svéprávnosti. Kurz akcentuje nejen zákon o sociálně právní ochraně dětí, ale i další právní předpisy vstupující při využívání nástrojů SPOD. Vzdělávací program je určený pro úředníky obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů měst a jejich městských částí a krajských úřadů, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu dětí, dále pro zaměstnance neziskových organizací, kteří v oblasti sociálně-právní ochrany dětí působí a pro pracovníky organizací, kteří se zabývají sanací rodin.
Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny a Individuální plánování ochrany dítěte v praxi OSPOD
A2019/0310-SP/VP
6
Anotace
Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a základních praktických dovedností v práci se základní metodou sociální práce při výkonu sociálně právní ochrany dětí – vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a následné vytváření Individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD). Účastníci kurzu se seznámí s formou a obsahem vyhodnocení jehož cílem je identifikovat potřeby dítěte a rodiny, její zdroje a zejména rizikové a ochranné faktory. Výstupy jsou pak podkladem pro vytváření Individuálního plánu ochrany dítěte, který navazuje na vyhodnocené rizikové a ochranné faktory, potřeby rodiny a dítěte pro plánování konkrétních a měřitelných cílů a kroků, které může rodina ve spolupráci s odborníky v určitém čase splnit a směřovat tak ke stabilizaci situace s důrazem na zájem dítěte. Představen bude trojúhelník, mezi nimiž se OSPOD při vyhodnocení pohybuje (vývojové potřeby dítěte, rodičovská kapacita a rodina a prostředí, ve kterém dítě žije), formy analýzy obsahu hodnocení a identifikaci jednotlivých potřeb dítěte a jeho rodiny, ochranných a rizikových faktorů. Kurz se také zaměří na rozlišení dítěte ohroženého (ve smyslu § 6 ZSPOD) v kontextu autonomie rodiny, kdy budou s účastníky probírány konkrétní kazuistiky. Účastníci si budou moci prakticky vyzkoušet přístup zaměřený na nenaplněné potřeby a formulaci zakázky, se kterou je v rámci IPOD následně možné s klienty pracovat.

__________________________________________________________________________________________

V rámci svých služeb nabízím lektorování pro komerční i neziskovou sféru. Mám zkušenosti s lektorováním z oblasti lidských zdrojů, krizové intervence, sociálně-právní problematiky nebo krizového managementu, asertivity, motivace a manažerských dovedností.

Na základě své praxe a zkušeností v oblasti vedení a facilitování případových konferencí jsem schopen poskytnout neziskovým i komerčním subjektům moderaci nebo facilitaci případových konferencí a týmových setkání

Při týmových setkáních mohu zastat funkci moderátora nebo facilitátora například u těchto věcí:

  • brainstorming (skupinová technika zaměřená na vytváření nápadů s cílem řešení aktuálního problému v týmu)
  • facilitace týmu zaměřená na řešení překážky
  • moderace případových konferencí
  • moderace teambuildingu
  • spolupráce při vytváření výběrových řízení a assasment centrer

V případě zájmu o lektorování nebo facilitování vytvářím nabídku pro každého na míru, podle jeho představ a konkrétního zadání. Vycházím z individuálního pojetí každého týmu a organizace, pro kterou je služba realizována. Cena je vázána zejména na téma, náročnost jeho zpracování, velikost a charakteristiku skupiny. V rámci lektorování se snažím pracovat zejména zážitkovou formou s doplněním teoretických poznatků. – více informací v životopisu.