Psychologické poradenství

Psychologické poradenství využívá psychologických poznatků k podpoře a odborné pomoci klientům, kteří v životě řeší nějaké potíže nebo překážky. Individuální poradenství probíhá v prostředí mezi klientem a terapeutem. Základem je vytvoření bezpečného terapeutického vztahu a zakázky, na které bude terapeut s klientem pracovat. Zakázka a přání klienta se může během sezení vyvíjet a měnit. Poradenství může probíhat anonymně. Samozřejmostí je mlčenlivost a důvěra. Ve své praxi dávám důraz na propojení těla a duše, kdy jsou tyto dvě strany života propojené, a jedna bez druhé nemůže existovat. V poradenství využívám gestalt přístup a přístup orientovaný na klienta. Věřím tomu, že každá situace nemůže stát na místě a má prostor pro svůj posun dopředu. I když se to nemusí na první pohled zdát.

Konkrétní situace, ve kterých Vám může psycholog pomoci, jsou různorodé a nelze je zaškatulkovat jen do pár vět. Důležité je uvědomění, že každá věc má svou příčinu a každá věc má svoji možnou cestu. Psycholog Vám může pomoci se na tuto cestu podívat jinýma očima a společně s Vámi postavit se na start s podporou.

Cílem psychologické pomoci je vždy posun dopředu ve Vaší situaci. Ať už to znamená zlepšení životního stylu nebo lepší uvědomění a pochopení sama sebe, situace a toho, co se vlastně stalo.

Psychologické poradenství pro dospívající

V rámci své dlouholeté praxe a zkušenostem nabízím psychologické poradenství pro dospívající od 12 let. Pomoc může být zaměřena na výchovné problémy, vztahové problémy, problémy v rodinné komunikaci, problémy ve školním kolektivu nebo rizikové chování. Dále se pak zaměřuji na pomoc a podporu dospívajícím a rodinám při coming-outu dospívajících. Zakázka je uzavírána vždy po dohodě s rodičem, ten se účastní většinou začátku prvního sezení. Další postup je na domluvě mezi terapeutem, klientem a rodičem. I v tomto případě je zachována mezi klientem a terapeutem mlčenlivost.

Poradenství prodospívající se může zaměřit na:

 • problémy v rodinných vztazích (hádky mezi rodiči, nespokojenost v rodině)
 • řešení krizových životních situací (rozvod rodičů, smrt, tramuma, nehoda)
 • poradenství při otázkách týrání nebo zneužívání
 • poradenství při problémech ve školním kolektivu (šikana, vztahy se spolužáky, vztahy s učiteli)
 • poradenství při volbě povolání
 • pomoc v otázkách sexuální orientace
 • pomoc zaměřená na aktuální překážky v životě týkající se školy, rodiny, osobního života

Psychologické poradenství pro dospělé

Jedná se o psychologickou práci s rodiči nebo dospělými, kteří řeší nějakou životní překážku, která je akutně neohrožuje a nespadá tak do krizové intervence. Nabízím poradenství pro rodiče, kteří řeší výchovné problémy s dětmi nebo pro dospělé, kteří prochází životní situací, při které hledají pomoc a podporu (rozpad partnerského vztahu, vztahová krize, uvědomění si sám sebe, změna životního stylu, nemoc, nespokojenost v práci, nespokojenost v osobním životě ad.).

V rámci své praxe mohu poskytnout také sociálně-právní poradenství ve spojení s podporou a psychologickým poradenstvím.

V případě domluvy je možné poskytnutí i manželské a párové terapie se zaměřením na témata, která se týkají obou partnerů.

Obrátit se na mě můžete například s těmito tématy:

 •  problémy v partnerském či manželském soužití (krizové situace, špatná komunikacev partnerství, rozchod)
 • poradenství v oblasti partnerských vztahů, řešení otázek kolem hledání partnera či partnerky a v problematice rozchodů (rozvodů)
 • úzkostné a depresivní poruchy
 • fóbie a strachy, které nám mohou komplikovat život
 • pocit nedostatečného sebevědomí (sebehodnocení, posilování vlastní jistoty)
 • krizové či komplikované životní situace, které se zdají být “nad Vaše síly” (trauma, nehody, nemoci, bolesti)
 • poradenství v sexuálních tématech a v otázkách intimního života
 • pomoc v otázkách sexuální orientace(coming-out, hledání partnera, narušené sebevědomí)
 • poradenství v pracovních otázkách (nespokojenost v práci, hledání nového zaměstnání, ztráta zaměstnání, šikana na pracovišti)
 • poradenství při problémech v pracovním kolektivu
 • osobnostní růst a hledání životních hodnot

Poradenství rodičům zaměřené na:

 • poradenství při řešení výchovných problémů dětí (záškoláctví, nerespektování autorit, zhoršený prospěch ve škole, výchovné problémy ve škole)
 • poradenství při podezření nebo užívání návykových látek dítětem
 • poradenství při problémech dětí ve školním kolektivu (šikana,
 • poradenství při řešení školních problémů (zhoršený prospěch, neschopnost se učit)
 • poradenství při volbě povolání
 • podpora při zátěžových situacích
 • otázky týkající se výchovy dítěte, rodičovských kompetencí, zvýšení rodičovské jistoty

Na základě svých zkušeností a praxe poskytuji v rámci psychologického poradenství také základní sociálně-právní poradenství. Týkající se základních témat rozvodu, svěření dítěte do péče, umístění dítěte do náhradního výchovného prostředí apod.

Manželské a rodinné poradenství

Manželské a rodinné poradenství probíhá za účasti obou partnerů (manželů) při účasti terapeuta. Základem je prostředí důvěry a neznačkování. Terapeut je v pozici mediátora a snaží se na situaci podívat zvenčí. Nikdo není ani oběť, ani viník. Cílem tohoto druhu poradenství je řešení společných témat. Oba z páru mají stejný prostor pro vyjádření svých pocitů a přání. Při společné práci se snaží s poradcem zmapovat příčiny krize a najít možné cesty pro její zlepšení nebo řešení. Mnoho klientů přichází s partnerskými trápeními, s problematikou rozvodu, ale i dalšími vztahovými problémy jako je nevěra, hádky nebo neporozumění.

Skype poradenství

Na základě předchozí domluvy s klientem jsem schopen poskytnout také poradenství přes Skype. Toto poradenství probíhá prostřednictvím služby Skype přes web kameru, případně online chat. Toto poradenství probíhá na základě předem domluvených pravidel. Výhodou je pro klienty, kteří nejsou dostatečně časově flexibilní pro možnost osobního setkání nebo nemají možnost osobně ke konzultaci přijet. Zároveň může být vhodné pro klienty, kteří mají z nějakého důvodu strach z osobního setkání s psychologem. Poradenství se zaměřuje na témata shodná s tématy psychologického poradenství, které probíhá osobně.