Nově akreditovaný vzdělávací program MPSV (sociálně právní ochrana dětí – úvod, role OSPOD)

sociálně právní ochrana dětí – úvod, role OSPOD (akreditace MPSV)

A2018/0673-SP
6
Kurz je zaměřen na sociálně právní ochranu dětí v systému veřejnoprávní ochrany dětí. Účastníky seznamuje s vymezením sociálně právní ochrany dětí v současném právním systému veřejnoprávní ochrany dětí, rolí orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a jeho zasazením do rámce mezinárodních právních předpisů. Účastníci jsou v rámci kurzu seznámeni s vymezením pojmu ohroženého dítěte, se základními metodami práce OSPOD, právy a povinnostmi OSPOD, možnými nástroji a spoluprácí OSPOD s dalšími subjekty podílející se na péči o ohrožené děti. Kurz se zároveň zaměřuje na problematiku náhradní rodinné péče, specifik trestního řízení u nezletilých a mladistvých. Kurz je obsahově doplněn o konkrétní kazuistiky vedení případů v rámci výkonu SPOD se zaměřením na proces vedení jednotlivého případu a představení základních postupů při výkonu SPOD. Pozornost je věnována oblasti rodičovské odpovědnosti a mladistvým s jejich postupným nabýváním vlastní svéprávnosti. Kurz akcentuje nejen zákon o sociálně právní ochraně dětí, ale i další právní předpisy vstupující při využívání nástrojů SPOD. Vzdělávací program je určený pro úředníky obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů měst a jejich městských částí a krajských úřadů, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu dětí, dále pro zaměstnance neziskových organizací, kteří v oblasti sociálně-právní ochrany dětí působí a pro pracovníky organizací, kteří se zabývají sanací rodin.