Uvedené ceny jsou konečné. Doba jednoho sezení činí 50 minut. Více informací o průběhu sezení a dalších naleznete v pravidlech pro psychologické poradenství uvedených pod ceníkem služeb.

Druh Cena (v Kč)
Psychologické poradenství /psychoterapie 1200
Krizová intervence (víkendy, svátky) 2000 (objednání do 5 dnů)
Studenti, ženy na MD 800 – 1000 *
Manželská a párová terapie 1400 (90 min. 1800)
Manželská a párová terapie (2 terapeuti – muž, žena) 2000 (90 min. 2400)
Online poradenství / online terapie 1200 (platba předem)
Vypracování psychologické zprávy ze sezení 1000 – 2000 (dle náročnosti)

*uvedenou slevu lze poskytnut na základě individuálního posouzení situace klienta a vzájemné domluvě (po prvním sezení).

Cena za lektorskou činnost na základě domluvy.

(akreditované programy – sociálně právní ochrana dětí – úvod, role OSPOD , Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny a Individuální plánování ochrany dítěte v praxi OSPOD)

PRAVIDLA PRO PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ ZA PŘÍMOU PLATBU 

 • Psychologická práce podléhá etickému kodexu, kterým se ve své práci plně řídím. Jsem členem Českomoravské psychologické společnosti a České asociace pro psychoterapii. Služby jsou  poskytovány mimo úřední hodiny Krajského úřadu Středočeského kraje a tak, aby nedošlo k možnému střetu rolí v souladu s etickým kodexem.
 • Veškeré informace sdělované v průběhu sezení jsou důvěrné a podléhají důvěrnému vztahu mezi klientem a psychologem. Informace nelze sdělovat žádným třetím osobám. U dětských klientů vyžaduji písemný souhlas zákonného zástupce. U tohoto pravidla důvěrnosti existují následující výjimky:
 1. Podávání informací třetím osobám je možné pouze za předpokladu souhlasu klienta nebo na jeho žádost. Jedná se o poskytování informací příbuzným nebo dalším odborníkům (např. psychiatr).
 2. V indikovaných případech, jako je přímé ohrožení klienta na zdraví lze domluvit jméno kontaktní osoby, na kterou se mohu obrátit. O tomto je klient vždy informován a je nutný jeho souhlas.
 3. U dětských klientů do 18 let má právo na informace zákonný zástupce dítěte. Jelikož je klientem vždy dítě, o způsobu a rozsahu poskytovaných informací se vždy domlouvám s dítětem. Informace jsou sdělovány zákonným zástupcům vždy za přítomnosti dítěte tak, aby nebyl narušen důvěrný vztah, pokud si sám klient nepřeje jinou formu sdělení informací.
 4. Při rodinném nebo párovém sezení mají nárok na informace klienti, s kterými pracuji. Sdělování informací vždy probíhá za účasti všech členů, kteří jsou klienty.
 5. Pokud se v průběhu práce s klientem dozvím skutečnosti, které podléhají oznamovací povinnosti, jsem povinen tyto skutečnosti oznámit. Takový krok je vždy sdělen klientovi (v případě dětí i zákonným zástupcům).
 • V rámci své profese se účastním supervizí, které mi umožňují získat nadhled a možné další pohledy na některé situace. Supervize jsou důležitou součástí každé psychologické praxe. V rámci supervize a dalších odborných seminářů a přednášek mluvím o svých klientech. Vždy zachovávám anonymitu klienta, tak aby nebyl rozpoznatelný.
 • Sezení nejsou nahrávána. Pro svou potřebu si píšu osobní poznámky. Tyto poznámky slouží k mému zapamatování důležitých věcí sdělovaných klientem a mých myšlenek. K poznámkám nemá nikdo přístup a nejsou nikde zveřejňovány. V případě, že bych potřeboval pro své další vzdělávání sezení nahrávat, budu žádat písemný souhlas klienta. V případě nesouhlasu nebude nahrávka pořízena.
 • V případě publikování do odborných časopisů, s využitím krátké kazuistiky budu žádat souhlas klienta. I zde zachovávám plnou anonymitu klienta

Průběh psychologického poradenství

 • Klient se na sezení může objednat telefonicky nebo emailem. Při prvním objednání je klient vždy upozorněn na pravidla, které si může přečíst na webových stánkách
 • Délka sezení je 50 minut a je plně k dispozici jen pro klienta. V případě domluvy lze délku upravit na 2×50 minut. U párového a rodinného poradenství lze délku upravit na 90 minut. U dětských klientů na 2×50 minut rozdělených na sezení pouze s dítětem a sezení s dítětem a zákonnými zástupci.
 • Na každé další sezení se klient objednává osobně při konci každého sezení nebo telefonicky (sms).
 • Klient má právo kdykoli další práci ukončit. Budu rád, pokud o tomto kroku budu včas informován a budeme si moci společně s klientem dát čas na ukončení a rozloučení.
 • Krizovou intervenci je možné poskytnout do 3 dnů od objednání, pokud je to možné kapacitně. Takový termín je zpoplatněn příplatkem dle uvedeného ceníku
 • Poskytnutí poradenství o víkendu nebo svátku je možné na základě předchozí domluvy nebo akutního stavu a je zpoplatněno příplatkem dle uvedeného ceníku

Platba

 • Klient platí za sezení hotově na konci každého sezení. Klient si může další sezení předplatit na 1 nebo 2 další sezení. V takovém případě na konci sezení platí dvoj nebo trojnásobnou částku a při dalších sezeních, které má předplacené již neplatí. Předplatit sezení si klient může i převodem na účet. Podmínky jsou stejné jako při předplacení hotově. U skype poradenství klient platí vždy předem na číslo účtu a to tak, aby byla částka na účet připsána nejpozději v den konání skype konzultace a před daným časem. Pokud částka v tuto dobu není přípsána, nemůže skype poradenství proběhnout.

Omluva

 • V případě, že se klient z nějakých důvodů nemůže domluveného sezení zúčastnit je nutné se omluvit do 48 hodin před časem, kdy má sezení proběhnout.
 • Pokud se klient na sezení omluví v době kratší než 48 hodin před domluveným sezení je účtována plná částka sezení. Pokud má klient zálohově předplaceno, je tato částka stržena ze zálohy.
 • V případě, že se klient bez omluvy na sezení nedostaví, je účtována plná částka sezení, jako kdyby sezení proběhlo. Pokud má klient zálohově předplaceno, je tato částka stržena ze zálohy.
 • Pokud klient na sezení dorazí později, je mu zkrácena doba sezení o dobu, o kterou přišel později. Částka za sezení se nijak nesnižuje.
 • Při omluvě ze sezení, zejména na poslední chvíli, preferuji z důvodu rychlosti sms. Je dobré uvést náhradní možnosti, které máte, abychom se domluvili na dalším sezení v co nejkratším termínu.

Komunikace mimo sezení

 • Emailová ani telefonická komunikace mimo sezení nemůže nahrazovat sezení. Není možné touto formou poskytovat krizovou intervenci a poradenství.
 • Pro pružnější a rychlejší komunikaci preferuji sms. Jakmile to bude možné odepíšu nebo Vám zavolám. Sms preferuji z důvodu práce při ztlumeném telefonu.

Vypracování psychologických zpráv

  • Zprávy z psychologického sezení nejsou vypracovávány za účelem řešení soudních sporů (svěření dítěte do péče apod.) nebo jako soudně-znalecké posudky.
 • Zprávy jsou vypracovávány na základě požadavku klienta a obsahují informace, které jsou předem s klientem domluveny a neporušují etické principy.